Mai châu: triển vọng mới cho phát triển vùng tre, luồng nguyên liệu

(HBĐT) – Là huyện vùng cao của tỉnh, nhưng nhờ tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác GPMB để thực hiện các dự án, nên hoạt động thu hút đầu tư của huyện Mai Châu có bước khởi sắc. Trong 7 tháng năm […]

BWG BWG, tre công nghiệp, tre mai châu